Aportacions del projecte de treball a les competències bàsiques

Objectius
 • Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l'entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.
 • Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l'àrea de forma personal i creativa, seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de codis diversos (lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge.
 • Comportar-se d'acord amb els hàbits de salut i higiene personal derivats del coneixement del cos humà, mostrant una actitud d'acceptació crítica i de respecte per les diferències individuals (edat, sexe, característiques físiques i personalitat).
 • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentant les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràctic.
 • Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l'experimentació i el treball de camp, com a eines per obtenir informacions i com a instruments per aprendre i compartir coneixements.
 • Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres, a partir del desenvolupament de les competències comunicatives pròpies de l'àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació).
 • Apreciar el gaudi que comporta arribar a trobar explicacions racionals de fets i problemes que s'identifiquen en el nostre entorn i de la utilitat de l'aplicació de procediments i actituds científiques.

Les persones i la salut

 • Reconeixement de la morfologia externa del cos.
 • Identificació dels sistemes que participen en la funció de relació: locomotor i nerviós.
 • Reconeixement dels canvis físics i personals en les diferents etapes de la vida.
 • Identificació i justificació d'hàbits d'higiene, de descans, d'exercici físic i l'alimentació variada i equilibrada per a una vida saludable. Identificació de missatges i pràctiques que no afavoreixen el bon desenvolupament personal i la salut.
 • Expressió de sensacions i emocions personals, així com el respecte davant dels altres.
 • Formulació de propostes d'activitats creatives per a la gestió del temps de lleure. Identificació d'activitats d'oci individuals i col.lectives.

Connexions amb altres àrees

 • Realització de mesures.
 • Comprensió i producció de missatges orals, escrits i audiovisuals.
 • Comunicació d'informacions amb diferents llenguatges simbòlics.
 • Aplicació d'hàbits de salut i higiene.
 • Treball coordinat en petit grup.
 • Creació i utilització d'un pla de treball.
 • Utilització de recursos de les TIC.
 • Cerca guiada de la informació a Internet.